Die Teilnehmer mit Oshiro Shihan und seiner Frau Tomoko Sensei