Traditionelles Karate und Kobudo sind wie die zwei Räder eines Wagens.
Fehlt eines, ist es nicht mehr der Wagen.


BO

 

DONYUKUN ICHI

DONYUKUN NI

 

CHOUN NO KUN SHO

CHOUN NO KUN DAI

SUUJI NO KUN

RYUBI NO KUN

 

SAKUGAWA

SHIRATARO NO KUN

 


 

SAI

SAIJUTSU KIHON KATA ICHI

SAIJUTSU KIHON KATA NI

 

KYAN NO SAI

 

NAKANDAKARI NO SAI

KISHABA NO SAI SHO

KISHABA NO SAI

 


 

TUNFA

TUNFA KIHON KATA ICHI

TUNFA KIHON KATA NI

SHIKINA NO TUNFA