Unsere Kobudo Kata

BO

DONYUKUN ICHI

DONYUKUN NI

CHOUN NO KUN SHO

CHOUN NO KUN DAI

SUUJI NO KUN

RYUBI NO KUN

SAKUGAWA

SHIRATARO NO KUN

 

SAI

SAIJUTSU KIHON KATA ICHI

SAIJUTSU KIHON KATA NI

KYAN NO SAI

NAKANDAKARI NO SAI

KISHABA NO SAI SHO

KISHABA NO SAI

TONFA

TUNFA KIHON KATA ICHI

TUNFA KIHON KATA NI

SHIKINA NO TUNFA