Unsere Kobudo Kata

BO

DONYUKUN ICHI

DONYUKUN NI

 

CHOUN NO KUN SHO

CHOUN NO KUN DAI

SUUJI NO KUN

RYUBI NO KUN

 

SAKUGAWA

SHIRATARO NO KUN

 

SAI

SAIJUTSU KIHON KATA ICHI

SAIJUTSU KIHON KATA NI

 

KYAN NO SAI

NAKANDAKARI NO SAI

KISHABA NO SAI SHO

 

TONFA

TUNFA KIHON KATA ICHI

TUBFA KIHON KATA NI

SHIKINA NO TUNFA