Unsere Karate Kata

KIHON KATA ICHI

KIHON KATA NI

KIHON KATA SAN

PINAN SHODAN

PINAN NIDAN

PINAN SANDAN

PINAN YONDAN

PINAN GODAN

NAIFANCHI SHODAN

WANKAN

ROHAI

TOMARI PASSAI

ITOSU PASSAI

MATSUMURA PASSAI

JITTE

SOCHIN

KUSHANKU SHO

KUSHANKU (Chatanyara)

CHINTO