Unsere Karate Kata

 

 

KIHON KATA ICHI

KIHON KATA NI

KIHON KATA SAN

 

 

PINAN SHODAN

PINAN NIDAN

PINAN SANDAN

PINAN YONDAN

PINAN GODAN

 

 

NAIFANCHI SHODAN

WANKAN

ROHAI

TOMARI PASSAI

 

ITOSU PASSAI

MATSUMURA PASSAI

JITTE

SOCHIN

KUSHANKU SHO

KUSHANKU (Chatanyara)

CHINTO